วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติอำเภอท่าฉาง

ประวัติความเป็นมาของอำเภอท่าฉาง
อำเภอท่าฉาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมท้องที่นี้ก่อนยกฐานะเป็นอำเภอ
ขึ้นอยู่ ในเขตปกครองของอำเภอไชยา เดิมเรียกว่า “เมืองไชยา” ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๓
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอท่าฉาง” ขึ้นอยู่ในเขตกาปกครองของอำเภอไชยา ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๑ เรียกว่า “อำเภอท่าฉาง” มาจนถึงปัจจุบันนี้ การเรียกชื่อ ท่าฉาง จากการสืบสวนและสอบถามต่อ ๆ กันมาได้ความว่า ในสมัยที่ราษฎรต้องเสีย “ส่วย” หรือ “อากร” ให้แก่รัฐเป็นสิ่งของแทนเงินนั้น เนื่องจากท้องที่บริเวณนี้ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา ฉะนั้น “ส่วย” หรือ “อากร” ที่ราษฎรต้องเสียให้รัฐได้นำไปช่วยเหลือทำนุบำรุงบ้านเมืองและป้องกันประเทศชาติ ก็ใช้ข้าวเปลือกที่ได้จากการทำนา จากการที่ราษฎรต้องใช้ข้าวเปลือกเสียเป็นค่าส่วยหรืออากรเป็นจำนวนมากนั้น รัฐจึงต้องสร้างที่เก็บรักษาข้าวเปลือก ที่ได้รับจากราษฎรเป็นแหล่งกลางขึ้น เรียกว่า “คุก” หรือ “ฉาง” สำหรับรับข้าวจากราษฎร และต้องสร้างขึ้นตามริมคลองเพื่อสะดวกในการลำเลียงข้าว ส่งไปยังเมืองต่าง ๆ ส่วนใหญ่อาศัยทางเรือ จึงต้องมีท่าเทียบเรือ สำหรับข้าวจากฉาง เพื่อส่งเป็นการส่งส่วยหรืออากรตามกล่าวมาแล้ว ราษฎรจึงมักเรียกรวมกันว่า “ท่าฉาง” และเรียกต่อ ๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้
สภาพทั่วไป
๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอท่าฉางตั้งอยู่ในตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างที่ราบสูงหน้าซึงกับอ่าวบ้านดอน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟประมาณ ๖๑๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอไชยา
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอพุนพิน
ทิศตะวันออก ติดต่ออ่าวบ้านดอน
ทิศตะวันตก ติดต่อกิ่งอำเภอวิภาวดี และกิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๑๖๗.๗๐ ตารางกิโลเมตร

๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
- ประมาณร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอจะเป็น
พื้นที่เนินสูงสลับด้วยภูเขา ได้แก่ ตำบลปากฉลุย
- พื้นที่ตอนกลางของอำเภอจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นาและสวนยาง
พารา ได้แก่ ตำบลเสวียด, ตำบลท่าเคย, ตำบลคลองไทร
- ทิศตะวันออกซึ่งติดต่อกับทะเลอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งจะเป็นป่าชายเลน ได้แก่
ตำบลเขาถ่าน, ตำบลท่าฉาง, ตำบลท่าเคย
๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
อยู่ในแถบที่มีลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม และฤดูแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
การเมืองและการปกครอง
๓.๑ หน่วยการปกครอง จำนวนเทศบาล อบต. ตำบล หมู่บ้าน
เทศบาลในอำเภอท่าฉาง มีจำนวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบลท่าฉาง
มีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๒ ตำบล ๕ หมู่บ้าน คือ ตำบลท่าฉาง หมู่ที่ ๑,๕ บางส่วน
และตำบลเขาถ่าน หมู่ ๒,๔,๖ บางส่วน
องค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน ๖ แห่ง คือ
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
อำเภอท่าฉางแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ ตำบล ๔๖ หมู่บ้าน
ตำบลท่าฉาง มี ๕ หมู่บ้าน
ตำบลท่าเคย มี ๑๑ หมู่บ้าน
ตำบลคลองไทร มี ๙ หมู่บ้าน
ตำบลเขาถ่าน มี ๖ หมู่บ้าน
ตำบลเสวียด มี ๙ หมู่บ้าน
ตำบลปากฉลุย มี ๖ หมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น